Tuesday, January 30, 2007

først og sist


Mari skal ha æren for neste forslag i serien med å leke seg med rettskrivning. Så denne gangen skal vi prøve oss med å beholde første og siste bokstav i ordet, mens vi stokker om de andre. Har du tips til hvor fortsettelsen bør gå så bare foreslå i kommentar feltet....

Et søkplese går ormking i Eoupra - komismenmuns søkplese. Alle det glmae Eoupras mktaer har gtåt semamn om en hlielg klapakpjt på dttee søkpleset, peavn og terasn, Mceitntreh og Guzoit, fanrkse rraedliake og tskye plitiolofk.

Hovr er det otosippsjopansri, som ikke av snie reeregjnde mandotstere er btlit selkjt ut for å vræe komismuntisk? Hovr er det otosippsjopansri som ikke har synglet den bkennemreernde bygeldeskninn om komismmue tbliake sevål mot mer frskamrende onsfosippsjoolk som mot snie resjonakære mtandotsere?

To tnig går farm av dnene kejnsgernjing.

Komismenmun bilr aledlere akjnreent som en mkat av alle eiopesurke mketar.

Det er på høy tid at komistenmune legegr snie snuspynketr, snie mål og snie tdensener ånept farm for hlee vderen og stleilr et minfesat fra ptieart søjl opp mot entrevenye om komnismenmus søkplese.

Med dtete mål har komstemunir av de foigsrskltjele nonalitasjeter sleamt seg i Ldoonn og utdeaberit føenlgde mifeanst, som bilr oforntligfegjt på eselngk, fnsrak, tsyk, itliasenk, fmslak og dasnk.

Friday, January 26, 2007

Hva faen sier hu?


Hva er det hu prøver å fortelle oss og på hvilken dialekt? Vær så snill å hjelp meg med å bli smartere......

Thursday, January 25, 2007

Morten Magelssen og angrepet på materialismen


Morten Magelssen skriver på bloggen Morbus Norvegicus et angrep på den marxistiske historie forståelsen.

"I Marx' historiesyn er det materielle forhold som driver enkeltmenneskene og historiens gang. Mens ideologier, idéer, religioner og filosofier – kort sagt, det meste av det som gjør livet verdt å leve – plasseres i "overbygningen", som et produkt av samfunnets organisering og den materielle fordelingen. Slik snur han virkeligheten på hodet." skriver Magelssen, men etter min mening er det Magelssen som snur virkeligheten på hodet.

For det første oppfatter jeg dette som en feil gjenngivning av den Historisk Materialistiske forståelsen. Den håper glatt over vesentlige punkter i den materialistiske marxistiske historieforståelsen.

1. De materielle forholda legger rammer for hva folk tenker. Det at en stein er tung og ligger på bakken, gjør at hvis man skulle påstå at steiner flyr ville man bli sett på som koko. Samme som at steinen ikke flyr på grunn av steinens egenskaper. Så er også de økonomiske forholdene under et hvert gitt tidspunkt avgjørende for hvilke ideer, ideologier, relgioner og filosofier som kan få gjennomslag på det gitte historiske tidspunkt. (Det finnes selvagt alltid noen som tenker helt absurde ting i forhold til dette, men de vil ha liten/ingen gjennomslagskraft for sine ideer)

2. Basis (De materielle forholda) og Overbyggning ( bl.a. ideer, ideologi, relgion og filosofi) er ikke i et statisk forhold til hverandre. Basis og overbyggning er i et dialektisk forhold til hverandre. Så endringer i basis får betydning for overbyggninga, og endringer i overbyggninga for betydning for basis. Dette gjør at historia, nuet og framtida er i konstant bevegelse.

3. Alle ideer kan testes ut i praksis om de fungerer. Det er de materielle resultatene som er beviset, ikke det tenkte resultat.

4.Filosofene har bare tolka verden forskjellig; men det det kommer an på, er å forandre den

Ellers anbefaller jeg lesning av teser om Feuerbach for en rask innføring i materialisme

Wednesday, January 24, 2007

røverspråk...


Etter oppfordring av Radiohode så følger forrigje ukes post om "innføring av nye skrive regler del1" opp med at annenhver e skal skrives xex. Her tester vi den på den samme teksten som forrigje gang nemlig starten av manifestet...

Et spøkxexlse går omkring i XExuropa - kommunismens spøkxexlse. Allxex det gamlxex Europas maktxexr har gått sammen om xexn hellig klappjakt på dxextte spøkelsxext, paven og tsarxexn, Mettxexrnich [1] og Guizot [2], franske radikalxexre og tyskxex politifolk.

Hvor er dxext opposisjonsparti, som ikke av sinxex regjxexrendxex motstanderxex er blitt skjelt ut for å være kommunistisk? Hvor xexr det opposisjonsparti som ikkxex har slynget dxexn brennxemxerkxexnde beskyldningxexn om kommunisme tilbakxex såvel mot mxexr framskrednxex opposisjonsfolk som mot sine rxexaksjonære motstandxexre?

To ting går fram av dxexnne kjxexnsgjerning.

Kommunismxexn blir allerxexde anxexrkjent som xexn makt av alle xexuropeiske maktxexr.

Det xexr på høy tid at kommunistenxex leggxexr sine synspunktxexr, sine mål og sinxex tendensxexr åpent fram for helxex verdxexn og stiller xext manifest fra partixext sjøl opp mot evxexntyrenxex om kommunismens spøkxexlse.

Mxexd dettxex mål har kommunister av dxex forskjelligstxex nasjonalitetxexr samlet sxexg i London og utarbeidxext følgendxex manifest, som blir offxexntliggjort på engxexlsk, fransk, tysk, italiensk, flamsk og dansk.

Flerxex forslag mottas med takk.....

Sunday, January 21, 2007

Sofa Sønda


Nå har jeg ligget i sofa'n i flere timer og ventet på at hopprennet skulle starte fra Zakopane. Men der blåste det for mye. Så enda et renn denne sesongen har blitt ødelagt av vind. :(

Men når jeg ikke kan skrive om hopp, spesielt siden jeg ikke fikk med meg konkuransen i går heller, så kan jeg rette mine leseres oppmerksomhet mot andre ting i den store verden. Sonitus har en spennende artikkel basert på kvasivitenskaplig magi, om blogglinking og kjønn. Jeg kom på 3de plass over lengste bloggroll og det er jo ikke så værst...

Det var også første delfinale i melodi grand pri i går. Og jeg må innrømme at jeg måtte se hele programmet og til å med bruke 5 kroner på å stemme. Den var ikke bortkasta for den jeg stemte på gikk videre.

"Kaffen må i sannhet være en langsomt virkende gift, for jeg er åttifire og ennå ikke død ..." (Voltaire)

Planen videre for denne søndagen blir å ligge på sofaen, se tv, lese bok og kansje lese din blogg....

Friday, January 19, 2007

Mannen som solgte verden


- Å nei, ikke meg
- Jeg mister aldri kontrollen
- Men vi står rett foran ham
- Han pingla der?!?.....

Tuesday, January 16, 2007

innføring av nye skrive regler del1


Språk fornyes og utvikles hele tiden. D_j_upedal ville foreksempel foandre ordet friskole om til privatskole. Personlig mener jeg man skule døpe det om til egoskoler. Men tenk om vi lagde noen nye litt morsommere regler i norsk språk. Jeg tenkte vi kunne teste det ut på de første settningene av manifestet.

Her kommer forslag nummer 1.

Dobbeltkonsonanter får fra nå av ikke stå sammen, alle dobbeltkonsonanter skal splites av den vokalen som først kommer etter dobbelt konsonanten. Hvis vokalen er siste bokstav i ordet blir den bare stående i midten. Hvis ordet avsluttes med en dobbeltkonsonant så blir dobbeltkonsonanten splittet av vokalen foran:

Et spøkelse går omkring i Europa - kommunismens spøkelse. Alel det gamle Europas makter har gått samemen om en helilig klapapjakt på detet spøkelset, paven og tsaren, Meteternich [1] og Guizot [2], franske radikalere og tyske politifolk.

Hvor er det opoposisjonsparti, som ikek av sine regjerende motstandere er blitit skjelt ut for å være komumunistisk? Hvor er det opoposisjonsparti som ikek har slynget den brenenemerkende beskyldningen om komumunisme tilbake såvel mot mer framskredne opoposisjonsfolk som mot sine reaksjonære motstandere?

To ting går fram av denen kjensgjerning.

Komumunismen blir alelerede anerkjent som en makt av alel europeiske makter.

Det er på høy tid at komumunistene legeger sine synspunkter, sine mål og sine tendenser åpent fram for hele verden og stileler et manifest fra partiet sjøl opp mot eventyrene om komumunismens spøkelse.

Med detet mål har komumunister av de forskjeliligste nasjonaliteter samlet seg i London og utarbeidet følgende manifest, som blir ofefentligogjort på engelsk, fransk, tysk, italiensk, flamsk og dansk.


Forslag til nye regler for det norske språk motatas med takak.

Monday, January 15, 2007

Lang, lang rekke......


Aften har i dag en sak om den lange rekka av folk i Storgata. Jeg har i mange år enten på trikken på vei til jobb, eller nå til fots sett denne uendelige lange rekka hver morgen utenfor Utlendingsseksjonen i Storgata. Mens jeg farter forbi på vei til jobb står de utafor i kulda i håp om fortsatt få lov til å jobbe.

Det ser spesielt kaldt ut om vinteren og det kan jo ikke være fornuftig bruk av tid å la folk stå i kø når de helt sikkert helst ville ha vært på jobb eller skole. Men her må de stå å vente i kulda isteden.

Hadde jeg måtte stå trangt og kaldt i 4 timer for å tilfredstille byråkratiet vil jeg nok sagt det samme som den anonyme mannen i Aften, "Dette er uverdig behandling".

Nå er det på tide å ta tak i den byråkratiske køen. Vi må ha flere saksbehandlere, fler eller større lokaler og mindre byråkrati!

Så køen blir mindre og verdigheten større utenfor Storgata 33

Saturday, January 13, 2007

Og nå resultatet...


Er ikke alltfor god til å tippe, men noen hovedtrekk fikk jeg da sannelig rett i. Finnene skulle slå seg fram i denne konkuransen og det gjorde de virkelig. Hautameki på 3de, Ahonen på 4de, Olli på 5te og Lappi på 7ende. Østerikernes posisjon i verdenseliten holder seg forsatt og Jacobsen gjorde det jeg ikke ville tro på, ta hjem seieren. Trivelig var også at Bjørn Einar og Hilde gjorde det bedre enn jeg trodde.

Resultatlista:
1. JACOBSEN Anders NOR 208.0 193.5 388.3
2. MORGENSTERN Thomas AUT 206.0 189.5 384.1
3. HAUTAMAEKI Matti FIN 190.0 201.0 377.7
4. AHONEN Janne FIN 202.5 187.5 374.0
5. OLLI Harri FIN 197.5 191.5 369.3
6. WIDHOELZL Andreas AUT 212.5 174.5 366.9
7. LAPPI Arttu FIN 195.5 188.0 365.2
8. MALYSZ Adam POL 176.5 206.0 362.5
9. UHRMANN Michael GER 183.5 195.5 360.8
10.KOCH Martin AUT 177.0 203.5 358.6

Øvrige:

11. AMMANN Simon 1981 SUI 185.5 192.5 358.1
12. ROMOEREN Bjoern E NOR 173.5 201.5 355.5
18. KUETTEL Andreas SUI 170.5 188.0 332.2
21. HILDE Tom NOR 168.5 174.5 310.1
24. BARDAL Anders NOR 162.5 176.5 305.8
31. BYSTOEL Lars NOR 161.0 142.2
35. AARAAS Jon NOR 158.0 137.1
40. LJOEKELSOEY Roar NOR 140.0 113.0

Så til morgendagens spådommer.

1. Hautameki
2. Morgenstern
3. Jacobsen
4. Ahonen
5. Kuettel
6. Lappi
7. Malysz
8. Ammann
9. Kock
10 Romøren

Øvrige Norske:
18. Hilde
24. Bardal
29. Bystøl
34. Ljøkelsøy
36. AAraas

Foer flyvinga


Jeg sitter naa paa en pc der av en eller anna absurd grunn er innstilt paa noe annet enn norsk. Jeg hr AE, OE og AA tastene men det blir bare ', ;, og [. Men i dag er det skiflying fra Vikersund. Har egentlig veldig lyst til aa vaere der, men halsen og nesa er ikke helt god saa jeg faar kose meg i sofaen istedenfor.

Men her er mine tips til dagens skiflyvining. Jakobsen som alle i Norge haaper paa, kommer til aa gjoere to fine hopp, men kommer til aa ligge en del meter bak de beste. Derimot kommer finnene virkelig til aa reise seg i denne konkuransen og vaere med helt i teten sammen med mellomeuroperne. Her er mitt tips til resultat..

1. Kuettel
2. Hautameki
3. Ahonen
4. Kock
5. Uhrmann
6. Jakobsen
7. Malysz
8. Morgenstern
9. Ammann
10.Lappi

Oevrige Norske
16. Bardal
18. Romoeren
23. Loekesoey
29. Bystoel
34. Hilde
38. Aaraass

Rennet starter kl 1555 paa Nrk 1

Wednesday, January 10, 2007

Byggeidioti


I forrgje måned skrev jeg om bygginga av Bjørvikamuren. Men dette er ikke det eneste byggeprosjektet som får hårene i nesa mi til å reise seg. I går kunne vi lese i Aften at man vil bygge et monster senter på Økern. Ikke noe galt i å ha ønsker å gjøre noe med dette område. Jeg synes det også er positivt hvis man kunne fått nye bademuligheter, kino og idrettsanlegg for beboerne rundt Grünerløkka og Bjerke bydel. Men må man bygge alt som en gigant kloss?

Før jul kunne vi også lese om ideene rundt den nye Holmenkollbakken. Som hopp intresert er dette en sak som engasjerer meg. Holmenkollen er en nydelig hoppbakke som også siden den synes fra nesten hele Oslo er en viktig smykkestein i byens uttrykk. Å bevare det særegne ved holmenkollen i arkitektkonkuransen som skal holdes i år er etter min mening viktig. Å putte en stor kloss på toppen fordi man vil ha en resturant der, synes jeg er ren vandalisme. Sjølvsagt er det mange fine bakker som allerede har en sånn løsning i verden. Innsbruck f.eks. har resturant på toppen og er forsatt en nydelig hoppbakke. Men sjølv om det funker ute i Europa bør vi nødvendigvis ikke gjøre vårt hopptempel om til et sted for komersiell resturantvirksomhet. Holmenkollbakken skal være et tempel for idrettsglede.....

enda et prosjekt av byggingsvandalisme kan Aften raportere om. De skal bygge et 24 etasjers bolighus på Gullhaug torg. Dette er dobbelt så mye som den grensa på 12 etasjer som vi fikk i fjor.

Thursday, January 04, 2007

Time


Kim Ki-Duk, som er kansje mest kjent for filmene Bin Jip og Vår, sommer, høst vinter og vår, har nå en ny film på kino i Norge. Kim Ki-Duk sine filmer er estetisk vakre og en ren nyttelse for øye. Så Time hadde jeg gledet meg lenge til.

Seh-Hee er døds sjalu og tror at kjærsten hennes, Ji-woo, ikke lengre er interessert i hennes fysiske uttrykk. Så etter en krangel en dag så har hun plutselig forsvunnet. Hun forlater leilighet, venner og jobb og går til en plastisk kirurg for å endre utsende. Ji-woo lengter etter henne og det tar lang tid før han holder på å gi opp. Men hver gang han har noe på gang med en ny dame så skjer det et eller annet rart som resulterer i at det ikke blir noe av.

Etter et halvt år møter See-Hee på vei til skulptur øya. Hun ser helt annerledes ut men oppfører seg veldig som Seh-Hee.

Kim Ki-Duk legger i denne filmen mere vekt på det samfunnskritiske elementet i filmen, enn i Bin Jip og Vår, sommer, høst, vinter og vår. Både de brutale bildene av kjønhetsopperasjoner og det absurde ønske til Seh-Hee om å se annerledes ut gjør filmen til treffende i sin kritikk og får seeren til å reflektere. Dette går desverre litt på bekostning av det jeg har oppfattet som det Kim Ki-Dukske over Bin-Jip og Vår, sommer, høst, vinter og vår. I de filmene sier hovedrollene nesten ikke et ord, men i Time er det mere samtale, krangler og lyd fra hovedrollene. Fortsatt må man si at Time er en veldig stille film. Og at man kjenner igjen Kim KI-Duk ved at det er verden rundt hovedrollene som støyer. Ellers er bildene svært velkomponerte, og filmen bør kunne vurderes til en god erstater for et hvert intreiørprogram på TV.

Tuesday, January 02, 2007

Godt nytt år og bibelskole


Jeg ønsker alle mine lesere et godt nytt år. Og skal som tideligere lovet, legge ut mine besvarelser til bibelskolen jeg har fått tilsendt brev fra. Men først så er det Hat og kjærlighets nyttårsløfter til leserne.

1. Bloggpost serie om revolusjon på film
2. Mere propaganda for kommunismen
3. Ingen avslørende poster om mitt sexliv

Så til bibelskolen

Jeg fikk rett før nyttår en spennende konvolutt fra Norsk Bibelinstitutt i postkassa. Der de ønsket meg velkommen som deltager på brevkurset "Jeg søkte og jeg fant.." Siden jeg er kritisk til å bruke porto på slikt, så tenkte jeg i det minste jeg kunne gi mine besvarleser ut på nett. Og kansje hvis man er heldig får i gang litt teologisk debatt her på bloggen...

Svarark, kursbrev 1

1) Les følgende tekster og beskriv med dine egne ord hva Bibelen her sier om seg selv:
joh 20,30.31: Når bibelforfatterne hadde gått tom for morsomme ideer til mirakler ble disse setningene puttet inn for å gjøre Jesus mere magisk enn deres egen fantasi.

rom 15,4: Det er bra å lese for det er en fin kilde til kunnskap. F.eks. Marx sin bok kapitalen bør leses.

2 Tim 3,16: Gud må være god til å blåse ballonger

2 Pet 1,19-21: Det er alltid fordelaktig med kollektive studier, og det å lære ting i felleskap. Indivduell leseing er klart underlegent

2) Hva er bibelens hensikt?
(sett kryss ved riktig svar)

Å gi oss innsikt i oldtidens historie og kulturer X
Å vise oss veien til evig liv
Å gi oss praktisk livsvisdom som fungere i hverdagen
Å skape tro og gi håp
Å fungere som et naturvitenskapelig oppslagsverk

3) Hva forteller uttrykket "Så sier Herren", som ofte forekommer i Bibelen, om Bibelens inspirasjon

Njaa... Kansje at det menn har sagt blir lagt mest vekt på i denne boka????

4) Nevn noen indikasjoner på at Bibelen er det den gir seg ut for å være - Guds ord:

Beklager å måtte skuffe, men det fant jeg ikke

5) a) Oppsummer med dine egne ord innholdet i profetien om de sytti uker i Daniel 9:

Daniel ber til Gud fordi han og hans forfedre har syndet så fælt, og han har sjekka på en kalender at det snart er på tide å betale for syndene. Gud sender en engelen Gabriel som sier at det skal komme en fyrste å angripe Jerusalem men at etter krigen så vil det være muligheter for gjennoppbyggning, dette vil igjen gi mye kapital til mange byggefirmaer.


b) Hva forteller denne profetien oss om Bibelens pålitelighet?

Synes ikke dette holder som et vitenskapelig bevis for at denne boka skulle være en slags spådomsbok eller gudsvilje eller noe i den sammenhengen. Hvis så var tilfelle ville jeg jo da ha svart feil på oppgave 2.