Sunday, September 13, 2009

Valgets viktigste saker...

I valgkampens siste TV-debatt var det ikke gjort plass til de spørsmålene som nå virkelig skiller de politiske partiene i Norge. Jeg snakker sjølvsagt om synet på arbeidslivet og de faglige rettighetene.

De borglige partiene vil hovedsaklig ta hensyn til arbeidsgiversiden. De vil igjen hente fram forslaget til ny arbeidslivslov til tidligere statsråd Høybråten og angripe de rettighetene arbeiderbevegelsen har kjempa fram gjennom over hundre år i kamp.

Overtidsreglene blir liberalisert, så folk kan måtte jobbe opp til 13 timer dagen. Hvis overtiden er "frivillig" så vil det ikke lengre være lovfesta at det skal gis tillegg.

De borglige partiene vil også åpne enda mer opp for midlertidlige ansettelser. Midlertidlig ansettelser gjør at arbeidstagere får kortsiktig økonomisk trygghet og får igjen vanskligheter når de vil låne penger i banken for å kjøpe leilighet.

Det rød-grønne flertallet stoppet disse endringene i 2005. Det var utrolig viktig for fagbevegelsen og arbeidstagerne i Norge. Desverre har ikke Statsrådene gjort nok for å stoppe utvikling med fler og fler midlertidlige ansettelser, bruken av vikarbyrå og de har kuttet betydelig i folks pensjoner denne perioden.

Rødt trengs på Stortinget for å reise forslag som har støtte i fagbevegelsen. Ved at Rødt foreslår disse forslagene vil det bli vanskelig for de rødgrønne å ikke være med å ta stilling til disse forslagene.
- Ingen kutt i uførepensjonen
- Lovfeste retten til heltid
- At tillitsvalgte får vetorett og innsynsrett ved innleie av arbeidskraft
- Likelønnspott i tillegg til ramma for det ordinære lønnsoppgjøret i 2010
- En egen franchiselov som gir forhandlingsrett og organisasjonsrett overfor franchisegiver
- Innføring av regionale verneombud også i servicesektoren

Disse og mange andre forslag vil Rødt reise i Stortinget, ønsker du at de skal bli tatt stilling til så stem på Rødt!

Friday, September 11, 2009

659 stemmer unna - Stem Rødt

Aftenposten Aften sin siste Oslomåling før valget viser at Rødt mangler 659 stemmer til for å danke ut Venstrekandidaten Ola Elvestuen. Både Arbeiderpartiet 6 mandater og SVs 2 ser veldig sikre ut, men de mangler mange tusen stemmer på å få flere. Den eneste andre utfordreren til Elvestuen er Høyres besteborgligekandidat Astrup. I valget mellom disse tre vil nok mange velge Erling Folkvord og Rødt.

For det er mange som ønsker Erling Folkvord på Stortinget. I en måling Norstat gjorde for Rødt Oslo sa 3 av 10 Osloborgere at de mente det var viktig eller svært viktig at Erling Folkvord fra partiet Rødt fikk en plass på Stortinget. Hele 4 % sa i samme undersøkelse at det var svært sannsynlig at de ville stemme på Rødt, mens 3 % sa det var ganske sannsynlig.

Så hvis du ønsker at Erling folkvord og Rødt skal på Stortinget for å Forsvare uførepensjonen, hente soldatene hjem fra Afghanistan og stoppe Oljeboring i nord så må du stemme Rødt i Oslo 13 og 14 september.

Godt valg!

Wednesday, September 09, 2009

Vi betaler alle skatt to ganger...

Som i nesten alle andre valgkamper så syter høyresida, og deres kapitaleiende venner, over at de må betale eiendomsskatt og formueskatt. Kronargumentet deres som de gjentar gang på gang er at dette er dobbeltbeskattning. Dette er forsåvidt et argument, men den virkelige dobbeltbeskattninga av flertallet i Norge snakker eller skriver høyresida sjelden om.

I Norge har vi to paralelle skattesystemer. Først betaler du skatt av lønna di. Har du høy lønn må du betale en høy andel av lønna, og har du lav lønn må du betale en mindre andel av lønna. Denne delen av skattesystemet gjør at det blir mindre forskjell i nettolønn mellom den som tjener mye og den som tjener lite.

Men så når du skal bruke pengene så skal staten ha 20% i flat skatt i tillegg. Denne skatten kalles moms eller merverdiavgift. Problemet med denne forbruksskatten er rammer spesielt hardt dem som har dårlig råd, fordi som regel forbruker hele inntekten sin. Men de som har god råd ikke nødvendigvis forbruker hele inntekten sin. Dermed reverserer forbruksskatten noe av den sosiale utjevnende effekten til inntektsskatten.

Det er bare et parti som ønsker å gjøre noe med dette dobble skattesystemet. Rødt skriver i sitt arbeidsprogram:

Innrettinga av skattesystemet avspeiler klasseinteressene til den herskende klassen. Gjennom mange år har det skjedd ei omlegging fra skatt på inntekt og formue til en skatt på forbruk. Skatt på forbruk rammer spesielt hardt dem som har dårlig råd, fordi de må forbruke hele inntekten – og mer til. Selv med stort personlig forbruk vil de fleste rike bare forbruke en liten del av inntekten sin, og derfor er det gunstig for dem å beskatte forbruk i stedet for inntekt. Skattesystemet bør først og fremst baseres på skatt på inntekt og formue. Rødt vil avskaffe merverdiavgiften på tjenester og vanlige husholdningsvarer.
Så stem Rødt - for et mer rettferdig skattesystem

Tuesday, September 08, 2009

Breddeidretten er viktigst - Stem Rødt

Rødt mener breddeidretten er av svært stor helsemessig, sosial og demokratisk betydning i samfunnet. Fysisk bevegelse og god fysisk form er grunnleggende for menneskenes velbefinnende, for deres evne til å lære og til å kjempe for sine rettigheter.

Idrettsbevegelsen er en av de største organiserte bevegelsene i landet. Den organiserer spesielt veldig mange unge mennesker. Medlemmene driver klubbene hovedsakelig på dugnadsbasis og ut fra betaling av kontingent fra medlemmene. Men kostnadene ved å drive en klubb er mange ganger større enn det en sparer på dugnadsarbeid og det en får inn i kontingent. Hvis klubben skulle dekke inn utgiftene sine gjennom kontingenten, ville den nærme seg betalinga for å være medlem i kommersielt drevne helsestudio og lignende. Det ville gjøre det umulig for idretten å favne i den bredden som den har som mål å gjøre.

Breddeidretten har i dag en rekke behov som må dekkes. Det gjelder for det første nok idrettsanlegg og tilrettelegging for mosjon og bevegelse. Dette krever at det avsettes arealer i kommunenes planer og at det bevilges nok penger til at slike anlegg og slik tilrettelegging kan gjennomføres. For det andre gjelder det vedlikehold av anlegga, som også krever at det bevilges midler. For det tredje gjelder det den tekniske og personellmessige driften av idrettslaga. Det offentlige må bekoste det aller meste av den tekniske driften av anlegg. Det offentlige må også bidra mye mer enn nå til den daglige driften av idrettslag.

Det offentlige sin hovedoppgave må være å fremme breddeidretten og de klubbene som driver med denne. Her trengs det både mye arealer, mange nye anlegg og mye midler til godt vedlikehold og teknisk og personellmessig drift. Rødt vil jobbe for å sikre momsfritak for frivillig arbeid.

For å få økt den kommunale innsatsen for breddeidretten, uten at det skal finansieres med kutt i annen kommunal virksomhet, trengs det ei kraftig bedring av kommunenes økonomi. 2008 ble det verste underskuddsåret til nå for norske kommuner, med et samlet underskudd på 24 milliarder. Rødt vil derfor arbeide for at kommunenes inntekter skal økes kraftig i statsbudsjettet for 2010.

Rødt mener det viktigste er å sikre økonomien til breddeidretten, framfor bevilgninger til store og dyre anlegg som er først og fremst tilpassa internasjonale konkurranser. Det er etter vårt syn statens ansvar å sikre finansieringen av nasjonalanlegg.

Idrettsråda er sentrale for at idretten klarer å samordne sine behov overfor kommunene og reise kamp for nok arealer, anlegg og midler. Det er derfor viktig å styrke idrettsråda sin plass i idrettsforbundet og deres evne til å handle innen sine områder.

Det bevilges i dag ikke noe direkte over statsbudsjettet til breddeidretten. Inntektene til breddeidretten er avhengig av inntekt fra forskjellige spill, som i dag alle administreres fra Norsk Tipping. Dette kan være en relativt stabil inntektskilde, men det er et paradoks at idretten skal være avhengig av pengespill for å få sine inntekter.

Rødt har svart på 19 spørsmål fra NISO om idrett. Disse svarene kan leses på NISO sin hjemmeside. Personlig er jeg ganske glad i denne introen til to av spørsmålene som sier klart ifra hva Rødt mener:

NISO har spurt partiene hva de har gjort for idretten de foregående fire år, og deres program for de fire neste - Nasjonalanlegg må finansieres fra staten. Eventuelle nye stadioner til fotball-EM kan ikke gå på bekostning av breddeidretten i Oslo eller andre steder i landet, svarer Rødt. Les alle partienes svar på de neste sidene.