Friday, July 16, 2010

Stopp postdirektivet

Regjeringen må bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stoppe EUs tredje postdirektiv. Direktivet vil gi oss dyrere og dårligere posttjenester i hele landet.

I dag er det samme porto på et brev som skal fra Oslo til Finnmark og et brev som skal mellom to naboer i hovedstaden. Enhetsportoen sørger for lik pris på brev i hele landet, og at overskuddet fra "lønnsomme" områder gir gode og likeverdige posttjenester til alle i Norge.
EUs postdirektiv vil bety at postmarkedes skal tvangs liberaliseres og at dagens enhetsporto ikke lengre vil kunne opprettholdes. Postdirektivet fører til at brev må prises utfra faktiske kostnader. Dermed blir brev fra Hammerfest til Bryne mange ganger dyrere enn brev fra Drammen til Oslo.

Ulik pris fører til ulike vilkår for organisasjoner, befolkning og næringsliv i forhold til hvor man er i landet. Det vil i større grad føre til press for sentralisering i Norge. I sentrale strøk vil direktivet føre konkurranse mellom flere markedsaktører. Posten vil da bli tvunget å bruke store ressurser i denne konkurransen. Og som en konsekvens av dette vil andre deler av landet kunne bli nedprioritert og få et dårligere posttilbud.

NorgesBarometer sin undersøkelse om postdirektivet for Postkom viser at 64 % av folket råder regjeringen å si nei til direktivet. Regjeringen bør høre på folket å si nei til EUs tredje postdirektiv.

Innlegget har stått på trykk i Nationen 13. juli

Wednesday, July 14, 2010

Vi må prioritere sykkel

Statsviter Ove Bengt Berg peker i Dagsavisen 8. juli på den store avstanden det er mellom mål og virkelighet i sykkelpolitikken. Det gjøres mange fine formuleringsvedtak om at man skal ha sykkelveier eller sykkelfelt, men når det kommer til handling så skjer lite.

I Oslo har nå flere større prosjekter blitt gjennomført der man har nedprioritert sykkel. Over Jernbanetorget, som har blitt pussa opp for flere millioner, er det ikke prioritert en løsning for de som sykler. For å følge trafikkreglene og passe på sin egen trafikksikkerhet er det tenkt at man må gå av sykkelen og trille over jernbanetorget.

I Carl Berner krysset, som blir ferdig oppusset til høsten, har også sykkelinteressene måtte vike for kollektivtrafikk og biltrafikk. Det finnes også flere eksempler på at sykkelveier og felt bare bygges stykkevis og delt. Det skaper trafikkusikkerhet for sykelistene og andre som skal samhandle med sykelistene. Skal man nå måla for andel syklende i framtida må man tenke helhetlig.

Oslo trenger et helhetlig gjennomgående sykkelveinett. Skal vi få det til må vi ikke bare prioritere det med ord, men også med penger. Og pengene finnes hvis vi bare sier at sykkel er viktigere enn bil.

Innlegget har stått på trykk i Dagsavisen 13. juli

Monday, July 12, 2010

Det burde vært lett

Det burde vært lett for regjeringa å ta feiekosten og feie ut useriøse firmaer i renholdsbransjen. Dagbladet har i sommer satt søkelys på den useriøse delen av renholdsbransjen. Artikkelserien har vist at bransjen er preget av lav lønn, sosial dumping, uklarhet rundt ansettelsesforhold, svart arbeid og en rekke flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er ikke første gang noen prøver å sette søkelys på de uakseptable forholdene i renholdsbransjen. Arbeidsmandsforbundet har pekt på dette flere ganger de siste årene. Det finnes enkle tiltak regjeringa kan gjøre for å få rydda opp i bransjen.

Det bør opprettes en offentlig godkjenningsordning, slik som både LO og NHO har krevd. Det bør innføres ID-kort i renholdsbransjen. Dette er det god erfaring med fra bygge- og anleggsbransjen. Og man må få styrket arbeidstilsynet så de har ressursene til å følge opp bransjen.