Tuesday, September 08, 2009

Breddeidretten er viktigst - Stem Rødt

Rødt mener breddeidretten er av svært stor helsemessig, sosial og demokratisk betydning i samfunnet. Fysisk bevegelse og god fysisk form er grunnleggende for menneskenes velbefinnende, for deres evne til å lære og til å kjempe for sine rettigheter.

Idrettsbevegelsen er en av de største organiserte bevegelsene i landet. Den organiserer spesielt veldig mange unge mennesker. Medlemmene driver klubbene hovedsakelig på dugnadsbasis og ut fra betaling av kontingent fra medlemmene. Men kostnadene ved å drive en klubb er mange ganger større enn det en sparer på dugnadsarbeid og det en får inn i kontingent. Hvis klubben skulle dekke inn utgiftene sine gjennom kontingenten, ville den nærme seg betalinga for å være medlem i kommersielt drevne helsestudio og lignende. Det ville gjøre det umulig for idretten å favne i den bredden som den har som mål å gjøre.

Breddeidretten har i dag en rekke behov som må dekkes. Det gjelder for det første nok idrettsanlegg og tilrettelegging for mosjon og bevegelse. Dette krever at det avsettes arealer i kommunenes planer og at det bevilges nok penger til at slike anlegg og slik tilrettelegging kan gjennomføres. For det andre gjelder det vedlikehold av anlegga, som også krever at det bevilges midler. For det tredje gjelder det den tekniske og personellmessige driften av idrettslaga. Det offentlige må bekoste det aller meste av den tekniske driften av anlegg. Det offentlige må også bidra mye mer enn nå til den daglige driften av idrettslag.

Det offentlige sin hovedoppgave må være å fremme breddeidretten og de klubbene som driver med denne. Her trengs det både mye arealer, mange nye anlegg og mye midler til godt vedlikehold og teknisk og personellmessig drift. Rødt vil jobbe for å sikre momsfritak for frivillig arbeid.

For å få økt den kommunale innsatsen for breddeidretten, uten at det skal finansieres med kutt i annen kommunal virksomhet, trengs det ei kraftig bedring av kommunenes økonomi. 2008 ble det verste underskuddsåret til nå for norske kommuner, med et samlet underskudd på 24 milliarder. Rødt vil derfor arbeide for at kommunenes inntekter skal økes kraftig i statsbudsjettet for 2010.

Rødt mener det viktigste er å sikre økonomien til breddeidretten, framfor bevilgninger til store og dyre anlegg som er først og fremst tilpassa internasjonale konkurranser. Det er etter vårt syn statens ansvar å sikre finansieringen av nasjonalanlegg.

Idrettsråda er sentrale for at idretten klarer å samordne sine behov overfor kommunene og reise kamp for nok arealer, anlegg og midler. Det er derfor viktig å styrke idrettsråda sin plass i idrettsforbundet og deres evne til å handle innen sine områder.

Det bevilges i dag ikke noe direkte over statsbudsjettet til breddeidretten. Inntektene til breddeidretten er avhengig av inntekt fra forskjellige spill, som i dag alle administreres fra Norsk Tipping. Dette kan være en relativt stabil inntektskilde, men det er et paradoks at idretten skal være avhengig av pengespill for å få sine inntekter.

Rødt har svart på 19 spørsmål fra NISO om idrett. Disse svarene kan leses på NISO sin hjemmeside. Personlig er jeg ganske glad i denne introen til to av spørsmålene som sier klart ifra hva Rødt mener:

NISO har spurt partiene hva de har gjort for idretten de foregående fire år, og deres program for de fire neste - Nasjonalanlegg må finansieres fra staten. Eventuelle nye stadioner til fotball-EM kan ikke gå på bekostning av breddeidretten i Oslo eller andre steder i landet, svarer Rødt. Les alle partienes svar på de neste sidene.


No comments: